janar 29, 2018 08:43
Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë vjetore të partnerve " Reforma Ligjore dhe administrative "

Agjencia për Barazi Gjinore morri pjesë në punëtorinë vjetore të parnerëve * Reforma Ligjore dhe administrative/ Progresi dhe planifikimi  organizuar nga   Këshilli gjyqësor i Kosovës si partner politik i projektit të bashkëpunimit të zhvillimit Gjerman mbi reformën ligjore dhe administrative GIZ.


Pjesëmarrës në takim ishin akademia e drejtësisë, Gjykata Themelore  e Prishtinës, Gjykata themelore  e Mitrovicës, Ministria e Administratës Publike, ,  dhe IKAP .

Qëllimi i kësaj  punëtorie  ishte të vlerësohet  përparimin e punës për 2017 dhe paraqitjen e veprimtarive të planifikuara për 2018.