janar 30, 2018 09:25
Është mbajtur punëtoria e dytë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

Është mbajtur Punëtoria e dytë për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore  si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterët kryesor që janë përgjegjës për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës sociale, ekonomike, politike, arsimore, shëndetësore dhe kulturore për gratë dhe burrat në Kosovë në vitet 2017-2021.


Grupi punues për hartimin e këtij dokumenti, për gjashtë ditë , me datë 12,13,14,15 dhe 27,28 shkurt 2018,ka zhvilluar punëtori, ku është diskutuar lidhur me përcaktimin e aktiviteteve për Objektivat Specifike  në fushen e 
Të drejtatave të Grave, Qasja në Drejtësi dhe Siguria , Fuqizimit Ekonomik dhe Mireqenia Sociale dhe Zhvillimi Njerëzor .

Punëtorit u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedeze .


·