janar 30, 2018 09:30
Sot është prezentuar drafti i Doracakut "Çfarë duhet të dimë për Barazinë Gjinore në Kosovë?"
Sot me 1 Qeshor 2018, Agjeniconi për Barazi Gjinore ka prezentuar para Zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri draftin e doracakut "Çfarë duhet të dimë për barazinë gjinore në Kosovë?".
Ky doracak është 
 duke u  pregaditur nga eksperti juridik Admir Duraj.
Z.Durja e bëri prezentimin e doracakut për të cilin tha"se ai përkrah sqarimit e disa koncepteve të rëndësishme qe kan të bëjne me Barazin Gjinore .
Sipas Z.Durja ky doracak ,mundeson  zbërthimin e përkufizimeve dhe standarteve ligjore mbi barazinë dhe gjininë në Kosovë, gjithashtu ky doracak mund t'ju  sherbej nënpunës dhe vendimmarrës, votues dhe taksapagues, sindikalistë dhe aktivistë, apo kushdo tjetër që banon në Kosovë, mbi të drejtat dhe detyrimet që ka secili prej nesh në mënyër që të ndërtojmë një shoqëri demokratik.

Hartimin e ketij  doracaku është duke u mbeshtetur   SIDA’s Suedeze .