Mandati i Agjencisë për Barazi Gjinore

Qeveria e Kosovës me vendim nr. 5/131 të datës 1 shkurt 2005 ka themeluar Zyrën për Barazi Gjinore si organ të veçanet të Qeverisë së Kosovës konform nenit 5.1, Rregullores së UNMIK-ut, Nr. 2004/18, të datës 7 qershor 2004, mbi shpalljen e Ligjit për Barazi Gjinore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës (Ligji Nr. 2004/2). Me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr. 03/2006 të datës 12.07.06 Zyra për Barazi Gjinore, prej 1 Shtatorit 2006 shndërrohet në Agjenci për Barazi Gjinore, në Zyrën e Kryeministrit.

Agjencia për Barazi Gjinore është organ i rëndësishëm për funksionimin e institucioneve demokratike dhe ka mandat të hartojë, të zbatojë, të propozojë, të koordinojë dhe të monitorojë politika publike vendore dhe ndërkombëtare për barazinë gjinore dhe është përgjegjëse për promovimin, mbrojtjen dhe avancimin e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e jetës politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, në Kosovë.

lexo më shumë

2015-06-11

Njoftim për kandidatin e suksesshëm-Asistente Ekzekutive

Njoftim për kandidatin e suksesshëm-Asistente Ekzekutive lexo më shumë

2014-12-14

Njoftim për ndarje të subvencioneve

Me qëllim të zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore, Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, Udhëzimit Administrativ Nr 01/02/2012 për Subvencionimin e Projekteve nga Fusha e Barazisë Gjinore... lexo më shumë

2014-12-14

U mbajt Konferenca me temë “Femrat dhe Biznesi”

U mbajt Konferenca me temë “Femrat dhe Biznesi” lexo më shumë

2014-12-16

U mbajt tryeza e diskutimit "Roli i partive politike në fuqizimin e gruas në Kosovë"

U mbajt tryeza e diskutimit "Roli i partive politike në fuqizimin e gruas në Kosovë" lexo më shumë

2014-12-16

Lansohet Profili Gjinor në Vend

Lansohet Profili Gjinor në Vend lexo më shumë

2014-12-16

Agjencia për Barazi Gjinore ne mbështetje të Ambasadës Amerikane për dy dite radhazi, ka zhvilluar punëtorinë për hartimin PSV

Agjencia për Barazi Gjinore ne mbështetje të Ambasadës Amerikane për dy dite radhazi, ka zhvilluar punëtorinë e përbashkët me anëtaret e grupit të punues.. lexo më shumë

2012-12-14

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti tryezë të rrumbullaket lidhur me raportimin e dhunës gjinore ne mediat në Kosovë

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti tryezë të rrumbullaket lidhur me raportimin e dhunës gjinore në mediat ne Kosovë. lexo më shumë

2013-01-23

U shënua 12 vjetori i Rezolutës 1325 të KS të Kombeve të Bashkuara

U shënua 12 vjetori i rezolutës 1325 të KS të Kombeve të Bashkuara.. lexo më shumë

2012-12-13

Nën organizimin e Agjencisë për Barazi Gjinore, me datën 22,23,dhe 24 është zhvilluar punëtoria , për hartimin e PSV

Nën organizimin e Agjencisë për Barazi Gjinore, me datën 22,23,dhe 24  , për hartimin e Procedurave Standarde të Veprimit, Kundër Dhunës ne Familje, ne Kosovë (PSV). lexo më shumë

2012-10-24

U Shënua Dita ndërkombëtare të Fëmijës-Vajzë

U Shënua Dita ndërkombëtare të Fëmijës -Vajzë. lexo më shumë

2012-12-14

Qeveria me datë 12.09.2012 miratoj Udhëzimin administrativ për përcaktimin e vendit dhe Mënyrës së Trajtimit Psiko-social të kryerësit të dhunës në Familje

Qeveria me datë 12.09.2012 miratoj  Udhëzimin administrativ për përcaktimin e vendit dhe Mënyrës së Trajtimit Psiko-social të kryerësit të dhunës në Familje .

Udhëzimi administrativ për përcaktimin e vendit dhe Mënyrës së Trajtimit Psiko-social të kryerësit të dhunës në Familje lexo më shumë

2012-10-01

U zhvillua punëtoria një ditore e Grupit Koordinues Ndër-Ministror Kundër Dhunës në Familje për hartimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Dhunën në Familje

U zhvillua punëtoria një ditore e Grupit Koordinues Ndër-Ministror Kundër Dhunës në Familje për hartimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Dhunën në Familje

lexo më shumë

2012-09-21

Mbahet takimi i parë i Sekretariatit Koordinues për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit të Programit të Kosovës Kundër Dhunës ne Familje 2011-2014.

Mbahet takimi i parë i Sekretariatit Koordinues për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit të Programit të Kosovës Kundër Dhunës ne Familje 2011-2014. lexo më shumë

2012-09-19

U zhvillua punëtoria e tretë për hartimin e Planit të Veprimit për implementimin e RKS tё KB-ve 1325 për Gratë, Paqen, dhe Sigurinë

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur punëtorinë e tretë për hartimin e Planit të Veprimit, për zbatimin e Rezolutës 1325 të të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara “ Gratë, Paqja dhe Siguria. lexo më shumë

2012-09-04

Në mbledhjen e Qeveris është aprovua vendim për themelimin e Komitetit Drejtues Ndër-institucional për zbatimin e Programit të Barazisë Gjinore të Kosovës

Në mbledhjen e  kabinetit qeveritar të datë 12 gusht 2012, është aprovuar vendim për themelimin  e Komitetit  Drejtues Ndër-institucional për zbatimin e Programit të Barazisë Gjinore të Kosovës lexo më shumë

2012-09-03

Në mbledhjen e kabinetit qeveritar është aprovuar vendimi për emrimin e Kordinatorit Nacional Kundër Dhunës në Familje

Në mbledhjen e  kabinetit qeveritar të datë 11.04.2012  është aprovuar  vendimi për emërimin e Koordinatorit Nacional Kundër Dhunës në Familje.. lexo më shumë

2013-07-16

Me datë 12 korrik 2012, është mbajtur takim i radhës me Zyrtaret Ministrore dhe Komunale për Barazi Gjinore

Me datë  12 korrik 2012, është mbajtur takim i radhës me Zyrtaret Ministrore dhe Komunale për Barazi Gjinore ...

lexo më shumë

2012-07-13

U zhvillua punëtoria e dytë për hartimin e Planit të Veprimit për implementimin e RKS tё KB-ve 1325 për Gratë, Paqen, dhe Sigurinë

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur punëtorinë e dytë për hartimin e Planit të Veprimit, për zbatimin e Rezolutës 1325... lexo më shumë

2012-07-10

Me 4 dhe 5 Prill , nën kryesimin e Agjencisë për Barazi Gjinore filloj hartimi i planit të veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325

Me 4 dhe 5 Prill , nën kryesimin e Agjencisë për Barazi Gjinore filloj hartimi i planit të veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 ... lexo më shumë

2012-11-12

Nën organzimin e NDI u organizua Java e Gruas në Kosovë 2012, në të cilen mori pjesë si paneliste dhe Kryeshefeja e Agjencisë për Barazi Gjinore Edona Hajrullahu

Nën organzimin e NDI u organizua Java e Gruas në Kosovë 2012, në të cilen mori pjesë si paneliste dhe  Kryeshefeja  e Agjencisë për Barazi Gjinore Edona Hajrullahu . lexo më shumë

2012-03-27

Nën organzimin e Komuna EDIU dhe USAID, u mbajtë Tryeza e Rrumbullakët “ Roli i Gruas në Qeverisjen Lokale”,në të cilën mori pjesë si panaliste dhe Kryeshefeja e ABGJ-së Edona Hajrullahu

Nën organzimin e Komuna EDIU dhe USAID, u mbajtë Tryeza e Rrumbullakët “ Roli i Gruas në Qeverisjen Lokale”,në të cilën mori pjesë si panaliste dhe Kryeshefeja  e ABGJ-së Edona Hajrullahu . lexo më shumë

2012-03-27

Me datën 09 Mars 2012 në Durrse u zhvillua një takim pune në mes të Agjencionit për Barazi Gjinore dhe të Doganave të Republikës se Kosovës

Me datën 09 Mars 2012  ne Durese u zhvillua një takim pune në mes të Agjencionit për Barazi Gjinore  dhe  të Doganave të Republikës se Kosovës.. lexo më shumë

2012-03-16

Misioni i OSBE-së në Kosovë, sot me një ceromoni shënoj Ditën Ndërkombëtare të Gruas

Me 7 Mars 2012,Misioni i OSBE-së në Kosovë sot me një ceromoni shënoj  e Ditën Ndërkombëtare të Gruas. lexo më shumë

2012-03-26

Më 23.02.2012 , nga Agjencia për Barazi Gjinore u organizua takimi me Asamblistet e Komunës së Pejës, Istogut, Deçanit,dhe Klinës, në këtë takim gjithashtu morën pjesë dhe zyrtaret për barazi gjinore në Ministri dhe Komuna

Më 23.02.2012 , nga  Agjencia për Barazi Gjinore u organizua  takimi me  Asamblistet e Komunës së Pejës, Istogut, Deçanit,dhe Klinës, në këtë takim gjithashtu morën pjesë dhe zyrtaret për barazi gjinore në Ministri dhe Komuna... lexo më shumë

2012-02-23

Fjalim i KE Edona Hajrullahut në konferencë me temën – Përmbushja e objektivit strategjik- ‘Të Drejtat e Njeriut- Dhuna kundër Grave dhe Fëmijëve’ e mbajtur në Istog

Fjalim i KE Edona Hajrullahut në  konferencë me temën – Përmbushja e objektivit strategjik- ‘Të Drejtat e Njeriut- Dhuna kundër Grave dhe Fëmijëve’ e mbajtur në Istog . lexo më shumë

2012-02-23

Sot u mbajtë tryeza ”Roli i Medieve në Trajtimin e Çështjeve Gjinore” e organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore.

Sot me15 Shkurt, 2012, u mbajte  tryeza ”Roli i medieve në trajtimin e çështjeve gjinore” e organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore.

lexo më shumë

2012-04-06

Themelimi i Agjencisë për Barazi Gjinore

Qeveria e Kosovës me vendim nr. 5/131 të datës 1 shkurt 2005 ka themeluar Zyrën për Barazi Gjinore si organ të veçanet të Qeverisë së Kosovës konform nenit 5.1, Rregullores së UNMIK-ut, Nr. 2004/18, të datës 7 qershor 2004, mbi shpalljen e Ligjit për Barazi Gjinore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës (Ligji Nr. 2004/2). 
Me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr. 03/2006 të datës 12.07.06 Zyra për Barazi Gjinore prej 1 Shtatorit 2006 shndërrohet në Agjenci për Barazi Gjinore, në Zyrën e Kryeministrit.
Fuqizimi i kësaj Agjencie është bërë me Urdhëresë Administrative nr. 2007/3, Zbatimi i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi Degën Ekzekutive të IPVQ-ve.

lexo më shumë

2015-02-19

Intervista KE e ABGJ-së Edona Hajrullahu për dokumentarin “Martesat e hershme në komunitetet Rom, Ashkali, dhe Egjiptas

Intervista KE e ABGJ-së Edona Hajrullahu për dokumentarin “Martesat e hershme në komunitetet Rom, Ashkali, dhe Egjiptas ... lexo më shumë

2011-12-16

Me iniciativën e Parlamentit të Studentëve UP, Agjencia për Barazi Gjinore organizoj tryezën e diskutimit me punime nga fusha e Barazisë Gjinore

Sot me 9 Dhjetor 2011,Agjencia për Barazi Gjinore me rastin e shënimit të 16 ditëve të aktivizmit,fushatës mbarëbotërore ...

 

lexo më shumë

2012-02-20

Fjalimi i Kryeshefes Ekzekutive të ABGJ-së Edona Hajrullahu në Lansimin e Prgramit Kunder Dhunës në Familje

Fjalimi i Kryeshefes Ekzekutive të ABGJ-së Edona Hajrullahu në Lansimin e Prgramit Kunder Dhunës në Familje lexo më shumë

2011-11-29

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti trajnimin "Barazia Gjinore dhe Buxhetimi Gjinor" në Komunën e Klinës

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti trajnimin "Barazia Gjinore dhe Buxhetimi Gjinor" në Komunen e Klinës.. lexo më shumë

2011-11-23

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti trajnimin "Barazia Gjinore dhe Buxhetimi Gjinor" në Viti

Agjencia për Barazi Gjinore mbajti trajnimin "Barazia Gjinore dhe Buxhetimi Gjinor"..... lexo më shumë

2011-11-29

Agjencia për Barazi Gjinore me 31 tetor 2011organizon tryezën mbi aplikueshmërinë e Rezolutës 1325 në Kosovë

Rezoluta 1325 riafirmon rolin që gratë luajnë në ndërtim të paqes dhe shënon rastin e parë kur Këshilli i Sigurimit adreson ndikimin joproporcional dhe unik që konfliktet e armatosura kanë mbi gratë.  Zbatimi i Rezolutës 1325 nënkupton ngritje të nivelit të vizibilitetit dhe pjesëmarrjes së grave në procese paqësore, fuqizim të mekanizmave mbrojtës dhe inkorporim të dispozitave të barazisë gjinore në të gjitha sistemet demokratike.  Dispozitat gjithëpërfshirëse të saj kërkojnë pjesëmarrjen e plotë të grave në të gjitha aspektet e paqeruajtës, nga negociatat e deri te rindërtimi pas luftës, bashkëpunimin e ngushte te institucioneve me organizatat e grave, mbrojtjen e grave nga dhune, përfshirë adresimin e dhunës seksuale si instrument lufte,  si dhe integrimin e çështjeve gjinore në sektorin e sigurisë.... 

 

lexo më shumë

2011-10-28

Agjencia për Barazi Gjinore me 23/24 Shtator mbajti Konferencën:Fuqizimi i Grave në Vendimmarrje - Kosova në Rrugën e Aderimit në

Organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore ka zhvilluar punimet  Konferencën :Fuqizimi i Grave në Vendim marrje - Kosova në Rrugën e Aderimit në Bashkimin Evropian23 -24 shtator Prishtinë lexo më shumë

2012-02-20

Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit ka realizuar dhe ka publikuar hulumtimin “Gratë në procesin e punës dhe vendimmarrjes “

Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit ka realizuar dhe  ka publikuar  hulumtimin  “Gratë në procesin e punës dhe vendimmarrjes “.... lexo më shumë

2011-09-26

Agjencia për Barazi Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore sot promovoj raportin e hulumtimit "Gratë në Procesin e Punës dhe Vendimmarrjes''....... lexo më shumë

2011-09-19

Ligji për Barazi Gjinore të Kosovës

Ligji për Barazi Gjinore të Kosovës

Me këtë Ligj mbrohet, trajtohet dhe vendoset, barazia ndërmjet gjinive si vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë së Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve dhe për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore.

lexo më shumë

2011-06-08

Mbahet tryeza me temën “ Pushim i lehonisë, dispozitë që favorizon apo disfavorizon gruan sipas ligjeve në fuqi?”

Agjencia për Barazi Gjinore ne vazhden e  aktiviteteve te saj, me date 03.06.2011 organizoi tryezën me temën “ Pushim i lehonisë, dispozitë që favorizon apo disfavorizon gruan sipas ligjeve në fuqi... lexo më shumë

2011-10-26

Mbahet tryeza me temën “ Pushim i lehonisë, dispozitë që favorizon apo disfavorizon gruan sipas ligjeve në fuqi?”

Mbahet  tryeza me temën “ Pushim i lehonisë, dispozitë që favorizon apo disfavorizon gruan sipas ligjeve në fuqi?”

lexo më shumë

2011-08-08

Kryeshefja Shqipe Krasniqi priti një delegacionin të "Grupit të Grave”nga Republika e Shqipërisë..

 Sot në Agjencinë për Barazi Gjinore ishte për vizitë  “Grupi i Grave”nga Republika e Shqipërisë

lexo më shumë

2014-02-07

Komisioni Evropian dhe Agjencia për Barazi Gjinore me rastin e Ditës Ndërkombëtare ..

Komisioni Evropian dhe Agjencioni per Barazi Gjinore me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 mars 2011, organizon konkursin botëror për vizatimet e fëmijëve me temën e barazisë gjinore, i cili tashmë ka pesë vite që organizohet. lexo më shumë

2011-11-29

Kryeshefja Shqipe Krasniqi priti nje delegacioni të "Grupit të Grave”nga Republika e Shqipërisë

Prishtinë, 14 shkurt - Sot  në Agjencinë për Barazi Gjinore ishte për vizitë  “Grupi i Grave”nga Republika e Shqipërisë ne kuadër te cilit janë aktivistet politike, përfaqësueset e medieve dhe  të shoqërisë civile...

lexo më shumë

2011-10-26

Komisioni Evropian dhe Agjencia për Barazi Gjinore me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas..

Komisioni Evropian dhe Agjencioni per Barazi Gjinore me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 mars 2011, organizon konkursin botëror për vizatimet e fëmijëve me temën e barazisë gjinore ... lexo më shumë

2011-08-08