Divizioni për Administratë, Buxhet dhe Financa,

Minimize
                                                  DIVIZIONI PËR ADMINISTRATË, BUXHET DHE FINANCA 

Divizioni për Administratë, Buxhet dhe Financa, udhëhiqet nga shefi i Divizionit për Administratë, koordinon stafin e Administratës dhe i përgjigjet drejtpërsëdrejti KE të Agjencisë;  Divizioni ka këto përgjegjësi:
i)  Mbikëqyr drejtpërdrejt të gjitha shërbimet administrative
ii) Përkujdeset për përgatitjen dhe mbikëqyrjen e buxhetit
iii) Përfaqëson interesat administrative të KE-së
iv) Koordinon punën administrative brenda Agjencisë
v) Mbikëqyrjen dhe zbatimin e procedurave dhe politikave financiare te zyrtarit/es për buxhet dhe financa
ix) Mbikëqyrja e produkteve dhe llogarive  financiare si dhe realizimi i tyre
x)  Përgatit raporte periodike për KE-në për gjendjen financiare të Agjencisë
xi) Mbajtja e kontakteve me Zyrën  për Buxhet dhe Financa, Zyrën e Prokurimit të ZKM-së dhe  MEF.
xii) Përgatitë plane për revizorin e brendshëm të mjeteve financiare themelore, donacioneve, tenderëve dhe në bashkëpunim me KE cakton fushat për kryerjen e revizorit të brendshëm;xiv) Koordinon dhe menaxhon  sipas  proceduarve të prokurimit ( në bashkëpunim më Zyrën e Prokurimit në ZKM) dhe siguron  zbatimin e të gjitha proceduarave të prokurimit bazuar në Ligjin në fuqi.