Divizioni për Legjislacion

Minimize

                                                                 Divizioni për Legjislacion 

Divizioni për Legjislacion udhëhiqet nga shefi i Divizionit  për Legjislacion, i përgjigjet drejtpërsëdrejti KE dhe kryen këto punë;

i)   propozon hartimin, ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve, rregulloreve, si dhe miratimin e masave të tjera;
ii)  propozon masa për zbatimin e marrëveshjeve dhe akteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me barazinë gjinore;
iii) merr pjesë në grupe punuese për hartimin e projekt ligjeve dhe akteve nënligjore para aprovimit në Qeveri;
iv) ofron ndihmë dhe këshilla juridike për divizionet e tjera të ABGJ-së.