Konventat Ndërkombtare

Minimize
Konvent CEDAW

Për qëllimet e kёsaj Konvente shprehja “diskriminimindaj grave” nёnkupton çdo dallim,pёrjashtim ose kufi zim që bёhet mbi bazёn e seksit, e që ka për pasojё ose për qëllim të komprometojё ose të asgjёsojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarёsisht nga gjendja e tyre martesore, mbi bazën e barazisë sё burrit dhe të gruas, të të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut në fushёn politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdofushë tjetër.