Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri

Minimize
Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri
Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Agjencia Kadastrale e Kosovës-2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministra e Shëndetësisë -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MBPZHR -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore nëQendrën e Studentëve të Universitetit të Prishtinës -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në FSK  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministris së Punve të Brendshme  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MKRS  -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin për Komunitete dhe Kthim -2017
Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAP-2017
Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-2016


Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga 

Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimi Rurla -2010-2013


Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministria e Integrimeve-2016
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-2016
Ministrinë e Shëndetësis:Janar -Dhejtor 2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Promovimi i Rezolutes 1325 nga ZBGJ në MASHT-2015
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL-2014
Aktivitet i Sektorit te Policise ( Sektori i grave në Polici )-Kapiten Tahire Haxholli, nga Policia E Kosovës-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Raport vjetor për Dhunën në Familje i dërguar nga Zyrtarja për Barazi Gjinore në QKUK.
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Infrastrukturës -2013
Aktiviteti i zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë- Shënimi i muajt antitrafikim
MKRS-Politikat programore të sportit femërorë 2012
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Dita e Vajzave 2013 
MPMS të dhënat e punësimit për vitin 2011
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MZHE
Fletushka e Zyrtares në MAPL për 16 Ditët e Aktivizmit
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MZHE
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës
Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore -Venera Dibra MPB
Aktiviteti i NJDNJ dhe Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT
Grupi Punues për Çështje Gjinore në Arsim