114 - Aktivitete | ABGJ

Fotogaleria


Foto nga 8 Marsi – Ditën Ndërkombëtare e Gruas

Foto nga takimi me Insitiucionet Vendore dhe Ndërkombëtare

Konferencat Ndërkombëtare dhe Tryezat të organizuar nga ABGJ

Poster të publikuar nga Agjencia për Barazi Gjinore

Foto nga fushata e ndryshme të realizuar nga Agjencia per Barazi Gjinore

Takimi i Grupit Koordinues Ndër-Ministror Kundër Dhunës në Familje

Foto nga takimi i Grupit Punues Sektorial për Koordinim e Donatorëve në Qeverisje, me fokus në Barazinë Gjinore

Trajnimet

Foto nga mbështetjen Financiare për Projektet dhe Iniciativat për Zbatimin e Programit për Rimëkëmbjen Ekonomike për vitin 2021 Masa 4

Foto nga Punëtorit dhe Aktivitet

Foto nga punëtorit për hartimin e PKBGJ-së

Foto nga prezentimi i Hulumtimeve të ndryshme nga ABGJ

Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje

Foto nga Lansimi i Fushatës Për Të Mirën Tonë 30/10/2014

Foto nga lanismi i Profilit Gjinor në Kosovë

Foto nga lansim i dokumentit strategjik të Planit të Veprimit për Zbatimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria” në Kosovë

Foto nga Aktivitetet e Zyrtareve për Barazi Gjinore në Komuna dhe Ministri

Foto nga Promovimi i Ligjit të ri për Barazi Gjinore

Foto nga Punëtorit për Indeksin Gjinor

Foto të Konferencave dhe Tryezave

Top