100 - Rreth Abgj | ABGJ

Divizioni për Administratë, Buxhet dhe Financa,


Divizioni për Administratë, Buxhet dhe Financa, udhëhiqet nga shefi i Divizionit për Administratë, koordinon stafin e Administratës dhe i përgjigjet drejtpërsëdrejti KE të Agjencisë;  Divizioni ka këto përgjegjësi:

  1. Mbikëqyr drejtpërdrejt të gjitha shërbimet administrative
  2. Përkujdeset për përgatitjen dhe mbikëqyrjen e buxhetit
  3. Përfaqëson interesat administrative të KE-së
  4. Koordinon punën administrative brenda Agjencisë
  5. Mbikëqyrjen dhe zbatimin e procedurave dhe politikave financiare te zyrtarit/es për buxhet dhe financa
  6. Mbikëqyrja e produkteve dhe llogarive  financiare si dhe realizimi i tyre
  7. Përgatit raporte periodike për KE-në për gjendjen financiare të Agjencisë
  8. Mbajtja e kontakteve me Zyrën  për Buxhet dhe Financa, Zyrën e Prokurimit të ZKM-së dhe  MEF.
  9. Përgatitë plane për revizorin e brendshëm të mjeteve financiare themelore, donacioneve, tenderëve dhe në bashkëpunim me KE cakton fushat për kryerjen e revizorit të brendshëm;
  10. Koordinon dhe menaxhon  sipas  proceduarve të prokurimit ( në bashkëpunim më Zyrën e Prokurimit në ZKM) dhe siguron  zbatimin e të gjitha proceduarave të prokurimit bazuar në Ligjin në fuqi. 
Top