113 - Legjislacioni | ABGJ

Odluke


28 March 2022


09 March 2021


28 January 2021


27 April 2020

Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës i datë 17 Prill 2020 me të cilin  i është vazhduar mandati i Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia që të udhëheqë me këtë Agjenci.

 


Top