101 - Rreth Abgj | ABGJ

Divizioni për Raportim dhe Monitorim


Divizioni për Raportim dhe Monitorim udhëhiqet nga shefi i Divizionit  për Raportim dhe Monitorim, i përgjigjet drejtpërsëdrejti KE dhe kryen këto punë:

  1. përgatit raporte për Kosovën mbi përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare në fushën e barazisë gjinore, të cilat miratohen nga qeveria;
  2. koordinon punën rreth përgatitjes së Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, dhe monitoron zbatimin e tij;
  3. propozon kushtet dhe kriteret për financim të pjesshëm të cilin e përcakton qeveria;
  4. propozon nisma për hulumtim dhe analiza në fushën e barazisë gjinore;
  5. punon në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme për barazinë gjinore;
  6. i raporton Qeverisë çdo vit, për veprimtarinë e Agjencisë  për vitin paraprak, më së voni deri në fund të muajit Mars.

 

Top