95 - Rreth Abgj | ABGJ

Mandati i ABGJ-së


Mandati i Agjencisë për Barazi Gjinore


Mandati, detyrat, dhe përgjegjësitë e Agjencisë për Barazi Gjinore janë të përcaktuara në Ligjin Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore.

Agjencia për Barazi Gjinore është organ i rëndësishëm për funksionimin e institucioneve demokratike.

Ka mandat të hartojë, të zbatojë, të propozojë, të koordinojë të monitorojë politika publike vendore dhe ndërkombëtare për barazinë gjinore.

Është përgjegjëse për promovimin, mbrojtjen dhe avancimin e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e jetës politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, në Kosovë.

Rregullorja për Organizimin e brendshem dhe sistematizimin e vendeve të punes për ABGJ

 

Top