Saopštenje za Medije – Poštovati Zakon o ravnopravnosti polova za jednako zastupanje 50% prilikom parlamentarnih izbora od 6. oktobra 2019

September 04, 2019

Agencija za Rodnu Ravnopravnost  (ARP) Republike Kosovo podseća političke subjekte koji se takmiče u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore oktobra 2019. godine, na poštovanje i sprovođenje Zakona o Rodnoj Ravnopravnosti na Kosovu, član 6, stav (8)  ravnopravnom rodnom zastupljenosti u svim zakonodavnim telima sa 50% (posto) zastupljenosti za svaki rod.

Agencija podseća političke subjekte da ravnopravna rodna zastupljenost u političkom i zakonodavnom odlučivanju u zemlji predstavlja direktno odražavanje i primenu, kao i sprovodi Ustav Kosova prema kome: „Republika Kosovo obezbeđuje jednakost rodova kao osnovnu vrednost za razvoj demokratskog društva, jednake mogućnosti učešća žena i muškaraca u politički, ekonomski, društveni i kulturni život i sve ostale oblasti društvenog života."

Rodna ravnopravnost , odražena kroz ravnopravno učešće od 50% za svaki rod, je osnovna vrednost u izgradnji demokratskog društva. Načelo od 50% trebalo bi da prodire na izborne spiskove za jednako zastupljenost poštujući afirmativnu meru, programe političkih partija sa konkretnim predlozima za ravnopravno i kvalitativno učešće, zastupljenost i razvoj među polovima, socio-ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje učešća u glasanje žena i muškaraca na Kosovu. Da bismo postigli istinsku rodnu ravnopravnost i uživali puna ljudska prava, promene moraju biti konkretne, brze, odlučne, vidljive i sveobuhvatne, stoga treba da doprinesu svi za obeležavanje napretka na koji nas obavezuje pravni okvir Kosova i evropska budućnost kojoj težimo.

Načelo jednake zastupljenosti od 50% za svaki pol trebalo bi da se odrazi i na nadzorna tela za izbore - opštinske izborne komisije i biračke odbore.

Politički subjekti bi takođe trebalo da budu u potpunosti angažovani u finansijskom obezbeđivanju i podržavanju kampanje kandidatkinja žena jednako kao i kod kandidata muškaraca, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova, Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Zakonom o izborima u Republici Kosovo.

Agencija za rodnu ravnopravnost  podseća političke subjekte da tokom izborne kampanje na jeziku koji se koristi na sastancima sa biračkim telom, izbornim programima i obećanjima, promotivnim materijalima političkih stranaka izbegavaju seksistički, nasilni jezik i rodne stereotipe.

Agencija za rodnu ravnopravnost  poziva medije da daju jednak prostor za kandidate žene koje predstave svoj program. Medijsko prikazivanje je od posebnog značaja u izbornoj kampanji i trebalo bi da bude dostupno i transparentno svim kandidatima oba roda.

Izgradnja društva od demokratskih vrednosti koje radi za društvenu harmoniju preko promovisanja vrednosti i načela ravnopravnosti polova doprinosi miru i može se postići jedino konsenzusom, dijalogom, poštovanjem različitosti mišljenja, ideološke, rodne, etničke i kulturne pripadnosti, poštovanje prava i sloboda pojedinca.

Takođe podsećamo da  na osnovu Zakona o rodnon ravnopravnosti , član 5, stav 2: Svaka odredba koja je u suprotnosti sa načelom jednakog tretmana po ovom zakonu, će se ukinuti.