98 - Rreth Abgj | ABGJ

Divizioni për Legjislacion


Divizioni për Legjislacion udhëhiqet nga shefi i Divizionit  për Legjislacion, i përgjigjet drejtpërsëdrejti KE dhe kryen këto punë:

  1. propozon hartimin, ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve, rregulloreve, si dhe miratimin e masave të tjera;
  2. propozon masa për zbatimin e marrëveshjeve dhe akteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me barazinë gjinore;
  3. merr pjesë në grupe punuese për hartimin e projekt ligjeve dhe akteve nënligjore para aprovimit në Qeveri;
  4. ofron ndihmë dhe këshilla juridike për divizionet e tjera të ABGJ-së.
Top