Agencija za Ravnopravnost Polova je organizirala sastanak sa Službenicima za Rondu Ravnopravnost u centralnom i lokalnom nivou.

September 28, 2022

Tokom prvog dela sastanka je prezentiran draft izveštaj za moniotoring i procenu da se postignu ciljevi za indikatore i izvršavanje aktivnosti za plan delovanja za Kosovski Program za Polnu Ravnopravnost. Izvešraj je prezentiran od strabe Konsultanta Adriana Gashi koja je bila angažirana od UN Women.

Dok, na drugom delu sastanka su razmotreni aktivnosti koja treba da se potpune za 15 Dana Aktivizma.