May 24, 2023

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP u sardnji sa Švedskom Agencijom za Ravnopravnost Polova je organizairala dvo dnevnu Radionicu sa Službenicima za Ravnopravnost Polova u centralnom nivou. Ova radionica se realizira sa svrhom da se stvori partnerstvo izmeću Švedske Agencije, ARP/KP, SRP za zajednićko ućenje da se povećajui kapaciteti i da se avancira polna ravnopravnost na Kosovu preko polnog intergrisanja i tehnićke asitencije.