November 07, 2018

APR u saradnji sa MZ-om je održala obuku o Zakonu za zaštiti od nasilja u porodici i o standardnim operativnim procedurama sa fokusom na poslove. Agencija za Polnu Ravnopravnost u saradnji sa Ministarstvom zdravstva je dana 06. 11. 2018. godine u Prištini održala obuku orijentacije na temu: Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i o Standardnim operativnim procedura sa fokusom na zdravstvene radnike.

Na ovoj radionici je razgovarano o nasilju u porodici na Kosovu, posebnim fokusom na Standardnim operativnim procedurama, kao i o njihovoj primeni od strane zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara. Načini identifikacije slučajeva od strane zdravstvenih radnika, njihova odgovornost za izveštavanje, obaveza popunjavanja SOP obrasca od strane zdravstvenog osoblja.

Obuka je organizovana u saradnji između ARR-a i MZ-a gde su bili prisutne ove dve institucije i policija Kosova. Obuku su pratili zdravstveni radnici, lekari specijalisti, psiholozi, medicinske sestre regiona Prištine.