Saopštenje za medije – Poštovati Zakon o Ravnopravnosti Polova za jednako zastupanje 50% prilikom parlamentarnih izbora od 14. februar 2021

January 15, 2021
Agencija za Ravnopravnost Polova (ARP) Republike Kosovo podseća političke subjekte koji se takmiče u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore februara 2021. godine, na poštovanje i primenu Zakona o ravnopravnosti polova na Kosovu, član 6, tačka (8) za ravnopravnu zastupljenost polova u svim zakonodavnim telima sa 50% (odsto) zastupljenosti za svaki pol.Agencija podseća političke subjekte da je ravnopravna zastupljenost polova u političkom i zakonodavnom odlučivanju u zemlji direktan odraz i primena kao i sprovodi Ustav Kosova prema kojem: „Republika Kosovo obezbeđuje ravnopravnost polova kao osnovnu vrednost za demokratski razvoj društva, jednake mogućnosti za učešć žena i muškaraca u političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim oblastima društvenog života“Ravnopravnost polova, koja se odražava kroz ravnopravno učešće od 50% za svaki pol, osnovna je vrednost za izgradnju demokratskog društva. Princip 50% treba da prožima izborne liste za ravnopravnu zastupljenost poštujući afirmativnu meru, programe političkih stranaka sa konkretnim predlozima za učešće, ravnopravnu i kvalitativnu zastupljenost i razvoj među polovima, socijalno-ekonomsko osnaživanje žena i promociju učešća na glasanju žena i muškaraca na Kosovu.ARP takođe podseća da se u primeni LRP tačno 50% da se u vreme formiranja Skupštine rodna kvota ne odnosi na one žene kandidatkinje koje su obezbedile svoje glasove, već od prve žene kandidatkinje (unutar svake političke stranke) koja nema dovoljno glasova, tako da sastav Skupštine odražava zastupljenost od 50%.Da bi se postigla istinska ravnopravnost polova i uživala puna ljudska prava, promene moraju biti konkretne, brze, odlučne, vidljive i sveobuhvatne, tako da svi moraju da doprinesu napretku na koji nam pravni okvir Kosova obavezuje i evropskoj budućnosti kojoj težimo.Princip ravnopravne zastupljenosti od 50% za svaki pol takođe treba da se odrazi u telima za posmatranje izbora - Opštinskim izbornim komisijama i Savetima biračkih mesta.Takođe, politički subjekti treba da budu u potpunosti angažovani na osiguranju i finansijskoj podršci kampanji žena kandidata ravnopravno sa kandidatima muškarcima, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova, Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Zakonom o izborima u Republici Kosovo.Agencija za ravnopravnost polova podseća političke subjekte tokom izborne kampanje na jeziku koji se koristi na sastancima sa biračkim telom, izbornim programima i obećanjima, promotivnim materijalima političkih subjekata za izbegavanje seksističkog, nasilnog jezika i rodnih stereotipa.Agencija za Ravnopravnost Polova poziva medije da ženama kandidatima pruže jednak prostor da predstave svoj program. Medijsko prikazivanje je od posebne važnosti u izbornoj kampanji, posebno sada u situaciji pandemije kada se mogućnost pristupa biračkom telu zasniva uglavnom na medijskoj pokrivenosti. Medijski prostor treba biti dostupan i transparentan svim kandidatima bez obzira na pol.Izgradnja društva sa demokratskim vrednostima koje radi na društvenoj harmoniji kroz promociju vrednosti i principa ravnopravnosti polova, doprinosi miru i može se postići samo konsenzusom, dijalogom, poštovanjem raznolikosti mišljenja, ideološke, rodne, etničke i kulturne pripadnosti, poštovanje prava i sloboda pojedinca.Takođe podsećamo da se na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova - 2015, član 5. tačka 2, navodi da: Svaka odredba koja je suprotna principu ravnopravnog tretmana prema ovom zakonu se ukida.