Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore kanë marr pjesë në Konferencën regjionale

December 06, 2022

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore kanë marr pjesë në Konferencën regjionale

"Shkëmbimi i praktikave më të mira për integrimin gjinor në politika dhe buxhete ndërmjet makinerive kombëtare gjinore në Ballkanin Perëndimor” organizuar nga Ministria e Punës dhe politikës sociale në Shkup.

 Përfaqësusja e ABGJ Znj.Albana Lumi bëri  prezentimin lidhur me "Përfshirjen gjinore në politikat dhe programet sektoriale"