Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka zhvilluar punëtorin  në Komunën e Prizrenit

June 10, 2024

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka zhvilluar punëtorin  në Komunën e Prizrenit, për të adresuar Konventën e Stambollit dhe ndryshimet në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, është një hap i rëndësishëm drejt garantimit të të drejtave të grave dhe mbrojtjes së tyre nga dhuna në baza gjinore.

Ky bashkëpunim midis Policisë  dhe  Agjencisë për Barazi Gjinore është në përputhje me angazhimet ndërkombëtare dhe ligjet vendore për të luftuar dhe parandaluar dhunën në familje dhe në baza gjinore. Mbikëqyrësit rajonal të hetimeve të dhunës në familje kanë një rol të rëndësishëm në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të dhunës, duke siguruar që autorët të përballen me drejtësinë dhe që viktimat të kenë mbështetjen dhe mbrojtjen e nevojshme.

Këto punëtori dhe bashkëpunime ndërmjet institucioneve  janë jetësore për të krijuar një mjedis ku gratë dhe vajzat mund të jetojnë dhe punojnë pa frikë nga dhuna dhe shkeljet e të drejtave të tyre. Është shumë e rëndësishme që kjo pune të vazhdojë dhe të thellohet në të gjithë Kosovën për të siguruar një shoqëri të barabartë dhe të drejtë për të gjithë qytetarët