Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit sot ka mbajtur takimin e parë me Grupin punues për rishikimin e Planit të veprimit për periudhen e mbetur të zbatimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore për vitin 2023-2025

April 13, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit sot ka mbajtur takimin e parë me Grupin punues për rishikimin e Planit të veprimit për periudhen e mbetur të zbatimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore për vitin 2023-2025

Gjatë takimit u prezantua raporti i monitorimit dhe vlerësimit të arritjes se caqeve për indikatoret e zbatimit te aktiviteteve të planit të Veprimit të PKBGJ 2020-2022 .