Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me iniciativë të Zyrtarës për Barazi Gjinore në Komunën e Fushë Kosovës znj. Lindita Dervisholli ka mbështetur mbajtjen e punëtorisë për Buxhetimin e Pëgjegjshëm Gjinor.

May 31, 2024

Në këtë punëtori ishin prezent zyrtar nga Komuna e Fushë Kosovës të cilët u njoftuan për rëndesinë e BPGJ, për integrimin e përspektivës gjinore në të gjitha fazat e proceseve buxhetore.

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor është një mjet i fuqishëm për të promovuar drejtësinë sociale dhe ekonomike, duke ndihmuar në reduktimin e pabarazive gjinore dhe në sigurimin e një shpërndarje më të drejtë të burimeve publike.

Kjo punëtori u mbështetë me asistencë teknike nga UN Women Kosovo