Është mbajtur punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore

January 14, 2018

Është mbajtur Punëtoria e katërt për hartimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore si dokument strategjik i Qeverisë së Kosovës ,i cili përcakton synimet masat dhe akterët kryesor që janë përgjegjës për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës sociale, ekonomike, politike, arsimore, shëndetësore dhe kulturore për gratë dhe burrat në Kosovë në vitet 2017-2021.

Abgj ka organizuar puntorin me gurpin punues per hartimin e PKBGJ me datë 28 dhe 29 Gusht 2018 për hartimin e PKBGJ  , ku është diskutuar objektivat specifike, treguesit dhe rezultatet kryesore  te Shtylla Fuqizimi Ekonomik dhe Mirëqenies Sociale, Shtylla Zhvillimi Njerëzor, Të drejtat e grave, qasja në drejtësi dhe siguria ku per secilin  shtylle eshte bere prezantimi i gjendjes ne pika te shkurtra te problemit; dhe sfidave kryesore dhe eshte bere prezantimi i intervenimeve strategjike

Punëtorit u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedeze .