Aprovohet Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për Regjistrimin e Pronës së Palujtshme të përbashkët në Emër të dy Bashkëshortëve

October 23, 2015

Në mbledhjen e datë 18.02.2016 të qeverisë së Republikës së Kosovës është Aprovuar  Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve .

Vendimi i Qeveris së Republikës se Kosovës për :
Udhëzimin Administrativ për regjistrimin e pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy
bashkëshortëve .