U prezentua Raporti “Të drejtat e grave në pronë Legjislacioni dhe zbatimi në praktikë”

June 17, 2016

Agjencia për Barazi Gjinore morri pjesë në prezantimin e raportit “Të drejtat e grave në pronë /Legjislacioni dhe zbatimi në praktikë” ,

Përfaqësuesja e ABGJ-së Leonora Selmani  prezantoi Udhezimin administrativ (QRK) Nr 03/2016 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve  , sfidat  dhe të arriturat me zbatimin e tij.

Takimi u organizua nga OJQ Polis dhe pjesëmarrës ishin përfaqësues së akterëve relevant për zbatimin e udhëzimit nga Komunat Prishtinë ,Ferizaj ,Lipjan Obiliq dhe Fushë-Kosovë.