U mbajtë takimi i dytë i Grupit Punuës për Vlersimin e EX-Postit

June 30, 2016

 Agjencia për Barazi Gjinore /Zyra e Kryeministrit  ka filluar procesin e vlerësimit të  Ex-Post- it të Ligjit  05/L-020  për Barazi Gjinore ( G.Z. e Republikës së Kosovës /nr 16,26 qershor 2015).Vlerësimi i Ex-postit do të përfshijë dispozitat si: Masat e veçanta, Kuotat, Statistikat e ndara në Gjini dhe Buxhetimin Gjinor. Takimi i Dytë i grupit punues u mbajtë me 12 .12.2016 me ç’rast u punua në  objektivat  e përgjithshme .

Grupi i punës do të vazhdojë të punojë sipas afatit të paraparë ligjor dhe takimi i radhes do mbahet javen e trete të dhejtorit .