U mbajt takim Pune me Donatorë, me fokus në Barazinë Gjinore

August 16, 2016
Agjencia për Barazi Gjinore sot me 23.02. 2017 organizoi takim  punue me e donatorë, me fokus të veçantë në barazinë gjinore. Në këtë takim U.D Kryeshefe EDi Gusia e ABGJ-së i ka prezantuar planet dhe prioritetet e ABGJ- se për kete vit në fushën e barazisë gjinore .
Pashtu, përfaqësuesit nga komuniteti i donatorëve, prezantuan aktivitetet e tyre të planifikuara në fushën e barazisë gjinore. 
Takim u zhvillua në tri sesione në , sesion e pare u diskutua lidhur me aktiviteti qe kane te bejen me Fuqizimin ekonomik te grave (Zhvillimi i ndërmarrësisë dhe punësimi dhe E drejta pronësore) derisa ne Sesioni i Dytë   me aktivitetet dhe kordinimin qe ka te beje me  Forcimi i administratës publike dhe integrimi gjinor (Forcimi institucional i administratës publike dhe barazia gjinore,Buxhetimi gjinor dhe Hartimi dhe zbatimi i politikave gjinore dhe me perspektivë gjinore) dhe perfundoj me Sesioni i Tretë - Drejtësia tranzicionale dhe Dhuna ne familje (Strategjia Kombëtare e Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Tranzicionale ).