U mbajt takim Pune me Donatorë, me fokus në Barazinë Gjinore

August 16, 2016
Agjencia për Barazi Gjinore sot me 23.02. 2017 organizoi takim punue me e donatorë, me fokus të veçantë në barazinë gjinore.
Në këtë takim U.D Kryeshefe EDi Gusia e ABGJ-së  ka prezantuar planet dhe prioritetet e ABGJ- se, për këtë vit në fushën e Barazisë Gjinore .
Pashtu, përfaqësuesit nga Komuniteti i Donatorëve, prezantuan aktivitetet e tyre të planifikuara në fushën e Barazisë Gjinore. 
Takim u zhvillua në tri sesione në , sesion e pare u diskutua lidhur me aktiviteti që kanë të bëjnë me Fuqizimin ekonomik të grave (Zhvillimi i ndërmarrësisë dhe punësimi dhe E drejta pronësore) .
Sesioni i Dytë u diskutua lidhur  me aktivitetet dhe kordinimin që ka të bëjë me Forcimi i Administratës Publike dhe Integrimi Gjinor (Forcimi Institucional i Administratës Publike dhe Barazia Gjinore,Buxhetimi gjinor dhe Hartimi dhe zbatimi i politikave gjinore dhe me perspektivë gjinore) dhe perfundoj  dhe përfundoj me Sesioni e Tretë - Drejtësia tranzicionale dhe Dhuna ne familje (Strategjia Kombëtare e Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Tranzicionale ).