Pjesemarrje në Konferencen e Indeksit te Barazise Gjinore në Bruksel.

September 14, 2017

Përfaqësuese të ABGJ-së me datën 11 tetor 2017 në Brukesel morën pjesë në Konferencën e  Institutit  Europian për Barazi Gjinore (EIGE),i cili ka nxjerrë botimin e tretë të Indeksit të Barazisë Gjinore për BE .

Konferenca  ofrojë një forum për rreth 300 vendimmarrës dhe praktikues qe u diskutua për  gjetjet e Indeksit të Barazisë Gjinore 2017.

Indeksi i ardhshëm i barazisë gjinore siguron një fushë më të gjerë për të kuptuar trendët dhe progresin në barazinë gjinore në BE. Domeni i tij satelitor i pabarazive ndërthurësh  zbulon disa nga pabarazitë gjinore brenda disa grupeve të përzgjedhura të grave dhe burrave bazuar në moshën, paaftësinë, llojin e familjes, vendin e lindjes dhe arsimin. Me disponueshmërinë e indikatorëve të rinj, ky edicion ofron gjithashtu të dhëna të reja për sjelljen sociale dhe sjelljen shëndetësore.

-http://eurogender.eige.europa.eu/events/gender-equality-index-2017-release-council-eu#event

https://www.youtube.com/watch?v=H2ILmsXt4uQ