Përfaqësues të Agjencisë për Brarazi Gjinore u takuan me Deputet të Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovë

January 30, 2018

Me datë 11-Maj- 2018 është realizuar takimi në mes të përfaqësusve të Agjencisë për Brarazi Gjinore dhe deputeteve që perfaqesohen në Komsionin për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinnore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione të Kuvendit të Kosovës.Takim u zhvillua në zyrat e ABGJ derisa delegacionin  e deputetev të Kuvendit të Republikes së Kosoves e priti Kryeshefja Ekzekutive, znj. Edi Gusia .Ky takim u realizu me qëllim që të bisedohet  lidhur me aktivitet e Agjencionit për Barazi Gjinore dhe për menyrat e bashkëpunimit në të ardhmen lidhur me inciativat të ndryshme me Instucionet e Republikës së Kosoves e në veqanti me Kuvendin e Kosoves si instucioni më i lartë legjislative i vendit.