Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnim me temë “Sistemi i Kontrollit të Brendshëm dhe Menaxhimi i Rrezikut në Institucionet Publike, me theks të posaçëm në ABGJ”

January 30, 2018

Sot me 14 qershor 2018, në Prishtinë ,Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnim me temë “Sistemi i kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut në institucionet publike, me theks të posaçëm në ABGJ”.

Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë ti  ofroj anatërve të grupit të punës për menaxhimin e rrezikut në ABGJ, udhëheqësve të divizioneve dhe stafit profesionaltë të ABGJ-së me njohjen  e programit për menaxhimin e rrezikut ,kuadri ligjor të menaxhimit të rrezikut , sistemit të kontrollit të brendshëm financiar,komponentët e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe financiar ,mjedisi i kontrollit të brendshëm ,menaxhimi i rrezikut,informimi dhe komunikimi ,monitorimi dhe plani i përgjithshëm për menaxhimin e rrezikut në ABGJ.Trajnim e ka mbajtur Mr.sc.Shefqet BERISHA .