ABGJ mori pjese në Konferencën Rajonale “ Mekanizmat Gjinorë në Ballkan , Shkëmbim Përvojash”

October 01, 2018

Me ftesë të Zv.Kryeministres së Republikës së Shqipërisë - Znj. Senida Mesi , Agjencia  për Barazi Gjinore/ZKM prezantoi në Konferencën Rajonale "Mekanizmat gjinorë në Ballkan , shkëmbim përvojash” .
Me këtë rast Kryeshefe Ekzekutive e ABGJ-së Edi Gusia  prezantoi mbi mandatin e mekanizmit institucional për barazinë gjinore në nivelin më të lartë të vendimmarrjes . 


Po ashtu ajo theksoi se “ Ligji për Barazi Gjinore është amandamentuar në qershor të 2015 ka ofruar instruksione shumë të qarta duke filluar nga ndarja e kompetencave mes nesh -  Agjencisë dhe Institucionit të Ombudspersonit ( Avokatit të popullit). Duke forcuar mekanizmin anti diskriminues dhe duke e lëne atë nën mandatin e Avokatit te popullit, natyrisht me shkëmbim te rregullt dhe dialog mes institucionesh që siguron zbatim te drejtpërdrejtë te kërkesave që burojnë nga CEDAW, është bere një hap cilësor për të mos trajtuar çështjen e barazisë gjinore vetëm nga pikëpamja ligjore, por si një kauzë në  zbatim të përditshëm në të gjitha hallakat,proceset, sistemet dhe strukturat shoqërore me synim transformimit shoqërorë  për zhvillim te qëndrueshëm dhe kontribues të proceseve të paqes . Agjencia është vënë në shërbim te arritjes se barazisë gjinore në drejtim të formimit të politikave rregullative ( strategji zhvillimore akte normative legjislacion) në tërë harkun e ekzistencës së tyre formulim, zbatim analizë dhe monitorim”.

Agjencia konsideron si të domosdoshme që :
 - Është parakusht që makineritë gjinore të funksionojnë duke qëndruar në pikën më të lartë të vendimmarrjes dhe me vullnet politik të qëndrueshëm
 -Rritjen e kërkesës për llogaridhënie për zbatimin e instrumenteve që sigurojnë integrimin e barazisë gjinore në politika rregullative në mënyrë të veçantë instrumentet e vlerësimit dhe analizave gjinore,  buxhetimit gjinorë, auditimi gjinorë dhe monitorimin gjinorë. Njëkohësisht asnjë mekanizëm nuk mund të funksionoj pa ndarjen e burimeve financiare të qëndrueshme nga aspekti i ndarjes së rregullt periodike, dhe burimeve  njerëzore që duhet të jenë të mjaftueshme, dhe në përgjigje të nevojave të bazuara në analiza cilësore 
-Koordinimi i ndihmës ndërkombëtare për zhvillim nga aspekti gjinorë, dhe raportimi i saj nga aspekti gjinore,  janë te tëra instrumente dhe procese që forcojnë funksionimin e makinerisë kombëtare për barazinë gjinore.   

Konferenca u organizua me mbështetjen e UN –Women .