Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me akteret institucional sot filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje

May 16, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret institucional sot filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 
Në këtë  trajnim të pranishem ishin Policia e Kosovës, Mbrojtësit e viktimave, Gjyqtar e Prokuror, Punëtor social, Mjekë e Psikolog klinik dhe përfaqesuesit e strehimoreve.