Përfaqësus nga Agjencia për Barazi Gjinore moren pjesë në takimin konsultativ rajonal ndërqeveritar për rishikimin e platformës së Pekinit (B + 25)

October 01, 2019

Me rastin e shënimit të 25 vjetorit të miratimit të Deklaratës së Pekinit dhe Platformës për Veprim, në Shkup, në organizim të UNCEF dhe me ftesë të UN WOMEN, Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në takimin konsultativ rajonal ndërqeveritar për rishikim e platformës së Pekinit (B + 25) . ABGJ prezantoi per te arriturat ne drejtim te zbatimit te politikave publike si Plani i Veprimit per Zbatimin e Rezolutës 1325 dhe hapat e ndërmarrë në drejtim te vlerësimit te zbatimit te Programit të Kosovës për Barazi Gjinore 2009-2013 si dhe hartimin e PKBGJ- së 2019-2022.