Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me akteret institucional vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje në regjionin e Pejës

December 13, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë në 12 dhe 13 dhjetorë 2019 në  bashkëpunim me akteret institucional të Pejës vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje .Në këtë trajnim të pranishem ishin Policia e Kosovës, Prokuroria e Shtetit ,Mbrojtësit e viktimave, Gjykata ,Ministria e Shëndetësis dhe përfaqësusen nga strehmorja. Në këtë trajnim ishin  gjithsej   28  pjesëmarrës .