Agjencia për Barazi Gjinore me 13 dhe 14 Janar ka mbajtur trajnimin me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Komunat e RKS

January 13, 2020

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacioni dhe promovimin e mundësive të barabarta për vajzat dhe djemtë, gratë dhe burrat në Kosovë. Trajnimi është mbajtur për  dy ditë rreshte me 13 dhe 14 Janar 2020.

Trajnimi po mbahet nga eksperti ndërkombëtarë i fushës se mediave dhe barazisë gjinore- Dr. Massimiliano Fusari i cili vjen përmes projektit të financuar nga Sida për ABGJ dhe i realizuar përmes Konzorciumit NIRAS-CPM International.