Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur trajnimi për Studentët e Departamentit të Gazetarisë-Fakulteti i Filologjisë

January 15, 2020

Agjencia për Barazi Gjinore me 15 Janar 2020 , ka mbajtur trajnimin për Studentët e Departamentit të Gazetarisë.Ky trajnim është fokusuar në teknikat e prezentimit të lajmve , rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar, artikulim të mesazheve relevante në frymën e metodave dhe teknikave te ndryshme .

Trajnimi është mbajtur  nga eksperti ndërkombëtarë i fushës se mediave - Dr. Massimiliano Fusari i cili ka ardhru  përmes projektit të financuar nga Sida për ABGJ dhe i realizuar përmes Konzorciumit NIRAS-CPM International.