Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorin e organizuar nga Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës me temën “ Korniza Ligjore për Diskriminimin në Baza Gjinore në Tregun e Punës”

March 02, 2020

Agjencia për Barazi Gjinore me datën 02.03.2020 prezantoi në punëtorin e organizuar nga Rrjeti i  Grupit të Grave të Kosovës me temën  “ Korniza Ligjore për Diskriminimin në Baza  Gjinore në Tregun e Punës” 

Temat të cilat u elaboruan në punëtori nga Përfaqësusja e ABGJj-së Leonora Selmani, ishin legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar, format më të shpeshta të diskriminimit si dhe roli i ABGJ në hartimin e politikave dhe përfshirjen e prespektivës gjinore në politika publike.

Pjesë e kësaj  punëtorie ishin përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi të cilët do i monitorojnë rastet e diskriminimit në Gjykata si dhe përfaqësuesit e OJQ-ve që janë pjesë e RRGGK .