October 28, 2021

Agjencia për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit nga data 27-29 tetor 2021 është duke mbajtur  punëtorin me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel Komuna lidhur me  Buxhetimi Gjinor si një Instrument i Planifikimit Efektiv të Politikave Publike

Gjatë punëtorisë do të prezantohet

● Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor në kontekst të COVID 19, Progresi, sfidat, iniciativat e reja dhe mësimet e mësuara

● Kornizat kyçe politike në RKS për pomovimin e Buxhetimit të përgjegjshëm giinor

● Kornizat poltike kryesore, instrumentet dhe mekanizmat institucional për alokimin dhe planifikimin e burimeve

● Harmonizimi mes Përgjegjësive të përshkrimit të punës dhe identifikimi i aktiviteteve nga politikat strategjike dhe plani individual i punës

Punëtoria mbështetet me asistencë teknike nga Zyra e UN Women në Kosovë përmes Programit Rajonal të Ballkanit Perëndimor (2020-2023), e financuar nga SIDA.