Komitet mreže za osnaživanje žena na rukovodećim položajima u javnom sektoru danas je održao prvi sastanak sa vodećim ženama iz svih institucija Republike Kosovo

October 04, 2023

Danas i sutra će Agencija za rodnu ravnopravnost održati obuku sa Policijom Kosova, o njihovim odgovornostima koje su predviđene Standardnim operativnim procedurama, konkretno sa policijskim patrolama, koje prve reaguju u slučajevima nasilja u porodici. Obuka se održava u Opštini Mitrovica i učestvuju 24 policajca.

Svrha ove radionice je bila da se identifikuju prepreke koje žene drže podalje od donošenja odluka, da se podrži njihovo učešće, kroz razmenu iskustava, izazova i iskustava žena, koje su sada na rukovodećim položajima:

Deljenje izazova i iskustava, kako bi se žene podstakle da budu hrabrije

- Međusobna razmena veština i tehničkog znanja,  kako bi se razvili kapaciteti

- Omogućavanje ženama da preuzmu autoritet i odgovornost u svojim ulogama, donoseći odluke na visokom nivou

- Motivisanje, ohrabrivanje, upornost i samopouzdanje za nastavak razvoja karijere

- Podsticanje žena da se prijave za šire i više rukovodeće uloge (procesi Zapošljavanje Zasnovano na Meritokratiji - ZZM)

Organizovanje ove radionice finansirala je Agencija za rodnu ravnopravnost/Kancelarija premijera, u okviru prioriteta postavljenih NPRR 2020-2023, i projekat regrutacije za visoke pozicije na Kosovu, koji je implementirao BDO LLP u partnerstvu sa Talogi, a finansirala Britanska Ambasada.