October 17, 2023

Agencija  za Ravnopravnost Polova/ KP je organizirala danas radionicu “Polno Integrisanje u EU Inteegrisanje

Agencija za Ravnopravnost Polova/KP je organziairala danas Radionicu “Polno Integrisanje u Eu Integrisanju- inicialna sesija, koja je razvijena u projektu- intrumentit za Polno Integraisanje (Gender Equality Facility) GEF, Sektor reforme, strategija, planovi, programi i plani za oporavak/razvitak posle COVID 19 koja je draftirtana sa polnon senzitivitetom neprestano, kompletirano od UN Women, kaancelarija na Kosovu i finacirano od Evropske Unije.

Ova radionica je imala cilj da informiše i da zna praticipaciju sa polnom integrisanjom u procesu integracije u EU i harmonizacija sa Akcionom EU Polnom Planom (GAP II). Jedna od primarnih objektiva je razvijati znastvo, sposobnot i kapacitete za participaciju da se angažira polna integracija sa EU i identificiranje specifićnih potreba za kapacitete civilnih zaposlenih za polno integrisanje u procesu integracije u EU. 

Participanti u Radionicu su bili Službenici iz Agencije za Ravopravnot Polova iz Agencije za Ravopravnot Polova/ KP, Kancelarija za Koordirinja  i Saradnju/KP, Kancelarija za Strateško Planiranje/KP, Kancelarija za Koordinaciju u procesu za Stabilizaciju/ Asociaciju/KP, Departman za Politićke Kriterije/KP, Pravni Department/KP, Departman za Evropske Integracije i Koordinaciju Politika, kancelarija za Polnu Ravnopravnot u centralnom nivou koja je odgovorna za Osoblje iz IGE/GEF, UN Woman-Kancelarija na Kosovu kao i Kancelarija iz Departmana za Evopske Integracije i Koordinaciju politika, Departman za Performacu u Opštinama, i  Departman za Monitoring u Opštinama u Ministarstvo  Administracije i Lokalno Upravljanje).