May 03, 2024

U okviru implementacije Projekta ‘Instrument za Rodnu Ravnopravnost na Kosovu’ - GEF finansiran od strane Evropske Unije, Agencija za Polnu Ravnopravnost/Kancelarija Premijera, uz podršku izvršnog partnera UN Women, angažovani su na unapređenju standarda o rodnoj ravnopravnosti i uslovima utvrđenim u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske Unije.

Zaštita prava pojedinca, kao i kapacitet javne uprave da pravilno razume i primenjuje standarde zakonodavstva i politika EU, su kriterijumi koji grade okvir procesa evropske integracije. Kroz ovaj proces, izveštavanje o napretku u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u svakom sektoru sa naglaskom na rodnu ravnopravnost, od strane nadležnih institucija na centralnom nivou, je od neporecive važnosti i koristi, a još više obaveza prema ovom sporazumu za merenje i poboljšanje performansi svake institucije u primeni javnih politika Evropske Unije.

U tom smislu, održane su informativne sesije sa Generalnim sekretarima Ministarstava, Pravnim direktorima kao i Direktorima Odeljenja za Evropsku Integraciju i Koordinaciju Politika (DIEKP), u vezi sa temama:

• Praćenje i izveštavanje o napretku institucija u primeni kriterijuma za integraciju u EU, i standarda rodne ravnopravnosti

• Uloga Mehanizma za Rodnu Ravnopravnost i ministarstava u planiranju, prikupljanju i izveštavanju podataka.