Agjencia për Barazi Gjinor/ZKM për dy ditë  radhazi kanë mbajtur  punëtorinë me grupin punues për rishikimin e Planit të Veprimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, për vitin 2023-2025

June 22, 2023

Agjencia për Barazi Gjinor/ZKM për dy ditë  radhazi kanë mbajtur  punëtorinë me grupin punues për rishikimin e Planit të Veprimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, për vitin 2023-2025