ABGJ Prezentoi në tryezen “ Fuqizimi i Grave Përmes Ngritjes së Vetëdijes për të Drejtat Pronësore të Grave”

March 12, 2016

Agjencia për Barazi Gjinore prezantoi në tryezën e diskutimit më 25 Gusht në  Mitrovicën e Veriut me temën: “ Fuqizimi i Grave Përmes  Ngritjes së Vetëdijes për të Drejtat Pronësore të Grave” te organizuar nga Advocacy Center For Democratic Culture /ACDC, mbajtur me date 24 gusht 2016 ne Mitrovicën e Veriut. Është prezantuar Ligjin per Barazi Gjinore, risitë që sjellë ky  ligji me theks të veçantë në  lëmin e të Drejtave Civile- e Drejta Pronësore dhe e Drejta ne Trashëgimi . Vëmendje e veçantë  iu kushtua në prezantimit të  dispozitave te Ligjit mbi Familjen e Kosovës, e posaçërisht Institucionit te martesës, bashkësisë jashtëmartesore /bashkësi faktike/ marrëdhënieve pasurore, pronës së përbashkët dhe asaj e veçantë, administrimit te saj  e kështu me radhe. Po ashtu u prezantuan dispozitat e ligjit te cilat e barazojnë bashkësinë jashtëmartesorë /faktike/ me martesën. Po ashtu u  prezantuan  Ligjit mbi Trashëgimin,  Ligji për  Mbrojtje nga Dhuna ne Familje, Procedurat Standarde të Veprimit -te  dhe Mekanizmat Institucional per trajtim te rasteve te dhunës ne familje, roli dhe rëndësia e tyre.

Të pranishmit u njoftuan edhe me  “UA nr.03/2016 Per Masat e  Veçanta  per Regjistrimin e Pronës  së Paluajtshme te Përbashkët në emër të të  dy Bashkëshortëve” duke iu referuar benefiteve që ofron kjo masë afirmative  me rastin e regjistrimit te pronës së përbashkët të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve. 

Prezantimin  e ndoqën rreth 40 pjesëmarrës, të cilët parashtruan pyetje për gjithë kornizën ligjore që garanton barazinë gjinore në Republikën e Kosovës. Agjencinë e prezantoi zt Naser Ajeti – zyrtarë i lartë për legjislacion.