Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me OSCE-ne mbajti Tryezen të"Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi i Ligjit per Barazi Gjinore 2015"

June 16, 2016

Agjencia per Barazi Gjinore ne bashkepunim me OSCE-ne  mbajti Tryezen e Rrembullaket  per te Prezantuar te” Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi  I Ligjit per Barazi Gjinore 2015”.

Takimi u mbajt  me date 8 Nentor 2016 ne Komunen e Gjilanit me ç’rast u prezantuan gjetjet e dala nga monitorimi i zbatimit të këtij Ligji në këteë Komunë, krahasuar me ato në  nivel vendi.

Nga Keshilltarja e Larte për OSCE Lauren MC’Alister u bë prezantimi i detajuar, tabular, i raportit të aplikimit të Ligjit për Barazi Gjinore në nivel Komunal si dhe u ndanë opinionet rreth zbatimit të tij nga zyrtaret komunal dhe përfaqesues të tjere . Agjencia për Barazi Gjinore së bashku me OSCE-ne shpreson që në të ardhmen të kete serisht te gjetura pozitive per kete qellim.