Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me OSCE-ne mbajti Tryezen të"Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi i Ligjit per Barazi Gjinore 2015"

June 16, 2016

Agjencia per Barazi Gjinore ne bashkepunim me OSCE-në  mbajti Tryezen e Rrembullaket  për të Prezantuar të” Gjeturat nga Monitorimi dhe Zbatimi  i Ligjit për Barazi Gjinore 2015”.

Takimi u mbajt  me date 8 Nentor 2016 ne Komunen e Gjilanit me ç’rast u prezantuan gjetjet e dala nga monitorimi i zbatimit të këtij Ligji në Komunën e Gjilanit , duke e  krahasuar me ato në nivel vendi.

Nga Keshilltarja e Larte për OSCE Lauren MC’Alister u bë prezantimi i detajuar, tabular, i raportit të aplikimit të Ligjit për Barazi Gjinore në nivel Komunal si dhe u ndanë opinionet rreth zbatimit të tij nga Zyrtaret Komunal dhe përfaqesues të tjere .