Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga MASHT me teme “Trajtimi i Barazisë Gjinore në Tekstet Shkollore”

March 07, 2017

Agjencia për Barazi Gjinore mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga MASHT me teme “Trajtimi i Barazisë Gjinore në Tekstet Shkollore”e cila u mbajtë në Durrës.
Qëllim i organizimit të kesaj punëtorie ishte  informimi i pjesmarrëseve lidhur me legjislacionin në fuqi që promovon barazinë gjinore dhe obligimet që MASHT i ka  sipas Ligjit për Barazi Gjinore për të cilat obligohet MASHT ti merre parasysh gjatë hartimit të teksteve të reja shkollore.
Të pranishmit u njoftuan për barazinë gjinore në media si një  faktorë i rëndësishëm që mësuesit/es duhet ta kenë parasysh lidhur me mënyrat se si do ti informojnë nxënësit.
Punëtoria u organizua nga MASHT – Zyrtarja për Barazi Gjinore.