Përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore moren pjesë në lansimin e raportit “Perspektiva e burrave për Barazinë Gjinore në Kosovë”, realizuar nga misioni i OSBE dhe Zyra e UNFPA në Kosovë

January 30, 2018

Përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore ishin pjesëmarrëse në lansimin e raportit “Perspektiva e burrave për Barazinë Gjinore në Kosovë”, realizuar nga misioni i OSBE dhe Zyra e UNFPA në Kosovë. Ky hulumtim ofron te dhëna se si qytetarët/et- gratë dhe burrat në Kosovë perceptojnë Barazinë Gjinore, rolet dhe normat kulturore.Të dhënat e dala nga hulumtim tregojnë se norma kulturore vazhdon ta sfidoj normën ligjore, legjislacionin është i duhuri por nuk zbatohet në nivel të kënaqshëm. Dhe ta ndryshosh normën kulturore nënkupton ta zbatosh ligjin me përpike dhe të ndryshosh një mendësi, një mentalitet. Dhe ky proces i ndryshimit të mendësisë kërkon reforma dhe ndryshim qasjeje në edukim, qasje te re në tekste shkollore, platforma të reja mësimi, dhe frymën të re që e përçojmë tek gjeneratat e reja,  këtu na duhet bashkëpunim më i thelluar mes institucioneve që prodhojnë dije, atyre që ofrojnë dije, atyre që aftësojnë mësimdhënës/e të ri/reja.

Ta krijosh barazi gjinore do të thotë të vendosësh prioritete: sociale, kulturore, politike dhe ekonomike që në qendër vënë njeriun pa dallim gjinie, etnie, moshe orientimi seksual, apo fetar, dhe këtë qasje kemi në vendosjen e objektivave në dokumentin e ri strategjik PKBGJ i cili duhet të aprovohet gjatë këtij viti dhe do të shërbej si një platformë e përbashkët veprimi për të gjithë ne që ndër vite punojmë së bashku në agjendën e çështjeve gjinore.

Hulumtimi: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/382507