Agjencia për Barazi Gjinore nga data 22,23 Nëntor 2018 ka organizuar trajnimin lidhur me vlerësimin e ndikimit gjinorë

November 24, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore nga data 22,23 nëntor, ka organizuar trajnimin lidhur me vlerësimin e ndikimit gjinorë.

Në këtë trajnim të organizuar nga ABGJ  janë shtejlluar tema të cilat kanë të bejnë me analizat gjinore si dhe vlerësimi i ndikimit gjinor, përshkrimi i qëllimeve të VNR-së , shfrytëzimi i analizave të bëra për rëndësinë gjinore, definimi i opsioneve- analiza e ndjeshme gjinore dhe peshimi i ndikimit gjinor, identifikimi dhe vlerësimi i ndikimeve të ardhshme (ndikimi ekonomik, shoqëror, mjedisor, ndër-sektorial dhe buxhetor). Trajnimi u mbajt nga dy eksperte ndërkombëtare,në këtë puntori prezent ishin zyrtaret për Barazi Gjinore nëpër Ministri  .

Punëtorit u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedez