April 01, 2019

Agjencia  për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit  përfshirë edhe akteret institucional që merren me zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit  për t’i performuar përgjegjësitë e tyre ligjore drejt avancimit të mbrojtjes nga dhuna në familje në Kosovë në përputhje me kornizat ligjore ekzistuese  ka organizuar/mbajtur  punëtorinë dy ditore në Struge /Maqedoni me qellim   përgatitjes  së  modulit të trajnimit për Procedurat Standarde të Veprimit p^r mbrojtje nga dhuna ne familje  trajnime këto te cilat do te mbahen gjat vitit 2019 .