Përfaqësues të ABGJ dhe MF prezantuan mbi aktivitetin e përbashkët për Buxhetimin Gjinor dhe Vlerësimin e ndikimit Gjinor në Joint Vienna Institute, Vjenë

February 21, 2019

Përfaqësues të Agjencisë për Barazi Gjinore dhe Ministrisë së Financave prezantuan mbi aktivitetin e përbashkët për Buxhetimin Gjinor dhe Vlerësimin e ndikimit Gjinor në Joint Vienna Institute, Vjenë.

Me ftesë të Institutit të Përbashkët të Vienës (Join Vienna Institute), q^ është qendër për trajnime rajonale, përfaqësues nga Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Financave janë duke marr pjesë në trajnimin tre ditor të mbajtur në Viene të Austrisë.

Qëllimi i programit të trajnimit të JVI, i cili është zhvilluar në konsultim me partnerët e JVI dhe vendet pritëse, është të ndihmojë në forcimin e politikave dhe institucioneve ekonomike përmes një trajnimi gjithëpërfshirës mbi një gamë të gjerë çështjesh dhe problemesh operacionale, me një fokus të veçantë në formulimin dhe zbatimin e politikave, duke u marr me problemet specifike te vendeve dhe duke ndarë shqetësimet dhe përvojat e përbashkëta.

Barazia gjinore është në axhendën e politikës së qeverisë në shumë vende nga rajone të ndryshme. Përkundër disa arritjeve në promovimin e barazisë gjinore gjatë viteve të fundit, boshllëqet gjinore ende ekzistojnë. Disa nga vendet po shqyrtojnë dhe zbatojnë nismat e buxhetimit gjinor për të promovuar më tej barazinë gjinore, e nder to është edhe Kosova. Agjencia për Barazi Gjinore veçse është duke hartuar koncept dokumentin për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor.

Përfaqësuesit e Agjencisë për Barazi Gjinore prezantuan mbi procesin e hartimit te koncept dokumentit për Buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, Vlerësimin e Ndikimit Gjinor, si dhe strategjite sektoriale të cilat zbatojnë parimet e buxhetimit të përgjegjshëm gjinore në RKS.

Ndër vendet e tjera qe prezantuan në trajnim ishin ; Maqedonia, Sllovenia, Austria, Islanda, Spanja, Ukraina, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina.

Për të mbështetur këto iniciativa të rëndësishme në rajon, ky takim ndihmon vendeve të:

  •          Të zhvillojnë një kuptim më të mirë të praktikave të buxhetimit gjinor dhe integrimin e tyre në ciklin e MF;
  •          Paraqesin inovacione në buxhetimin gjinor dhe sfidat me të cilat ballafaqohen;
  •          Të fillojë një dialog midis vendeve pjesëmarrëse në hartimin dhe zbatimin e iniciativave dhe praktikave të buxhetimit gjinor, me qëllim mësimin e mësimit dhe përmirësimin e ndikimit të këtyre iniciativave. Ajo gjithashtu bashkon përfaqësuesit qeveritarë nga agjenci të ndryshme, duke përfshirë njësitë e koordinimit të politikave gjinore, ministritë e financave dhe sektorët e veçantë, si dhe ekspertët rajonalë që mbështesin nismat e buxhetit gjinor.